2013-12-10 W poszukiwaniu wspólnych korzeni - restytucja tradycji i obrzędowości stroju cieszyńskiego w Petřvaldzie i Jasienicy.

Pomysł dotyczący zakupu strojów ludowych Śląska Cieszyńskiego dla pracowników Urzędu Gminy w Jasienicy odbił się szerokim echem nie tylko w lokalnych mediach, ale też w ogólnopolskim „TELEXPRESSIE” i „PANORAMIE”. Sprawa wzbudziła duże zainteresowanie i narodziło się wiele pytań, wynikających przede wszystkim, z niedoinformowania lub nieuważnego prześledzenia prasowych doniesień. O co zatem chodzi? Pracownicy Urzędu Gminy w Jasienicy bardzo często pomagają w organizacji i obsłudze różnych wydarzeń odbywających się na terenie Gminy. Uczestniczą m.in. w Dożynkach, Lecie w Jasienicy, Dniu Stracha Polnego oraz okazjonalnych imprezach promujących Gminę poza lokalnym środowiskiem. Biorąc pod uwagę fakt, że tradycję i, nieprzeliczalne na pieniądze, wartości kulturowe trzeba kultywować, aby nie popadły w zapomnienie, pojawił się pomysł, aby wykorzystać fundusze unijne i zakupić stroje ludowe, w których urzędnicy występowaliby podczas wymienionych wyżej uroczystości. Take stroje mogłyby również służyć lokalnej społeczności, chociażby na zasadzie wypożyczeń czy organizowania wystaw promujących obyczaje czy obrzędy Śląska Cieszyńskiego. Nieprawdziwa jest zatem informacja, jakoby urzędnicy mają paradować w pracy ubrani „na ludowo”. Od kilku lat można pozyskiwać środki na kultywowanie tradycji i kultury w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W programie istnieje tzw. fundusz mikroprojektów. Jest to fundusz, z którego pieniądze nie mogą być przeznaczone na inwestycje (budowa dróg, chodników, oświetlenia itp.), ale na krzewienie lokalnej kultury i podtrzymywanie tradycji. I właśnie w tym Programie i w ramach takiego funduszu można było znaleźć pieniądze na sfinansowanie pomysłu. W złożonym przez Urząd Gminy Jasienica wniosku znalazło się dofinansowanie zakupu 41 sztuk strojów regionalnych na potrzeby urzędu, 10 strojów regionalnych dla strony czeskiej a także albumu dotyczącego tradycji i obrzędów Śląska Cieszyńskiego. Wniosek przewiduje 85% dofinansowanie ze środków UE, 10% dofinansowanie z budżetu państwa i zaledwie 5% wkładu własnego. Komercyjny koszt zakupu jednego stroju wynosi 1500,00 złotych. Uzyskując dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 95% , do zakupu jednego stroju Gmina dopłaca jedynie 75,00 złotych. Jest zatem jasne, że taka inwestycja w kulturę się opłaca i błędem byłoby nie wykorzystanie takich funduszy. Warto przypomnieć, że na podobnych zasadach Gmina Jasienica poprzez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy zdobył pieniądze na stroje ludowe dla Zespołu Regionalnego „Jasieniczanka” i Zespołu Regionalnego „Międzyrzeczanie”. Zespół Regionalny "Jasieniczanka" liczy 28 osób. Członkowie tego zespołu do tej pory występowali w strojach wypożyczonych głównie z Kół Gospodyń Wiejskich. Dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, udało się pozyskać środki na zakup 28 kompletów strojów ludowych, w których „Jasieniczanka” występuje na imprezach gminnych i zewnętrznych promujących rodzimy folklor. Kwota dofinansowania strojów dla „Jasieniczanki” wyniosła 70% , środki własne stanowiły 30% całej kwoty. Z kolei w ramach Projektu "Tradycyjny strój regionalny elementem tożsamości kulturowej obszaru LGD Ziemia Bielska" udało się pozyskać środki na zakup 31 kompletów strojów dla Zespołu Regionalnego „Międzyrzeczanie”. Tu również kwota dofinansowania wyniosła 70% i 30% środków własnych. Ze środków własnych Gminy zakupiono stroje regionalne dla zespołów „Grodźczanie” i „Bierowianie” oraz dla kół gospodyń wiejskich. Biorąc pod uwagę fakt, że dbałość o dobra kultury i tradycji powinny leżeć na sercu każdemu włodarzowi „małej ojczyzny”, wydaje się, że pomysł Wójta Pierzyny przetrwa następne pokolenia.

www.infotur.olza.pl

JA-PE partnerska współpraca Gmin Jasienica i Petřvald/ JA-PE2”, (nr PL.3.22/2.2.00/08.00704) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska