2015-09-08 Slavnostní otevření nové radnice

radnice

 

4. září 2015 pozvalo vedení města Petřvaldu na stovku hostů k slavnostnímu aktu – oficiálnímu otevření nově postavené   radnice. Krásné slunečné odpoledne było jako na objednávku. Před radnicí se po 12. hodině začali shromažďovat první hosté, a to nejen pozvaní starostové z okolních měst a obcí, ale také zástupci dodavatelské firmy BDSTAV Morava Bruzovice 88 s.r.o., zástupci Sdružení TDS,s.r.o., projektanti stavby z firmy Poel, projektantka interiérů.. Pozvání přijali také zastupitelé města, členové komisí a výborů, kteří pro město pracují, významní sponzoři města, kronikářka města a další. Slavnostní události byli také mimo jiné přítomni naši polští přátelé z města Strumień a Jasienice. Ti přijeli v delegacích zastoupených z Gminy Jasienica- wojtem Ing. Januszem Pierzinou a starostkou města Strumień - Annou

Griegerek. Starosta města Ing. Jiří Lukša vyjádřil poděkování všem, kteří se na stavbě radnice podíleli, a vyjádřil

přání, aby radnice sloužila jak občanům, tak i členům samosprávy města, ale i zástupcům státní správy ve městě. Hlavním cílem nové stavby bylo, aby to byla stavba energeticky úsporná, aby se do budovy mohli pohodlně dostat i handicapovaní lidé, aby měla reprezentativní místnost pro občanské obřady, aby byl dostatek místa pro archiv města a v neposlední řadě, aby se vybudovalo i náměstíčko, na kterém se lidé budou setkávat a trávit více svého volného času společně při różnych kulturních, ale i jiných akcích. Starosta pak předal slovo zastupitelce města paní Jarmile Skálové

a požádal ji, aby něco řekla o historii celé stavby. „Žádost o finanční dotaci na výstavbu radnice podalo město Petřvald Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko poprvé již v roce 2008. V roce 2011 byla podána v pořadí již třetí projektová žádost a v roce 2012 było městu sděleno, že bylo zařazeno mezi žadatele jako náhradník na 13. místě.

8. února 2013 město Petřvald obdrželo oznámení o výběru projektu "Radnice Petřvald" a zároveň bylo vyzváno k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady - projekt "Radnice Petřvald" byl projednán na zastupitelstvu města 27. 2. 2013 s kladným stanoviskem zastupitelů

města. Poté bylo vyhlášeno výběrové řízení na výše uvedenou stavbu. Teprve v druhém kole byla vybrána

firma BDSTAV MORAVA Bruzovice 88 s.r.o. s tím, že celkové náklady projektu byly vysoutěženy ve výši cca 37 mil. Kč (vlastní stavba, vybavení interiéru, nakłady na technický dozor, inwestora a koordinátora BOZP) a budou financovány

částečně z prostředků EU prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko / cca 16 mil. Kč /, zbývající část z vlastních zdrojů města Petřvaldu / cca 7 mil. Kč / a z bankovního úvěru /cca 18 mil. Kč /.

7. května 2014 v 13.30 došlo k oficiálnímu předání stanoviště, kterého se zúčastnili zástupci stavební firmy BDSTAV MORAVA Bruzovice 88, s.r.o. a Sdružení TDS,s.r.o. Moravská Ostrava a vedení města zastoupené v té době starostkou města Jarmilou Skálovou a místostarostou Ing. Václavem Holečkem. V květnu 2014 byla stavba zahájena. Ukončena a zkolaudována byla v květnu 2015. Občané města se tak mohou těšit z moderní, vzdušné a reprezentativní budovy. Součástí stavby je i vybudované přilehlé parkoviště.“ Poté paní J. Skálová poukázala na krásné těšínské kroje, do   terých byla pro tuto slavnostní chvíli oděna děvčata z úřadu. Připomněla, že jde o jeden z více jak desítky společných projektů ze spolupráce s polskou Jasienicí pod názvem „Hledání společných kořenů.“Obrátila se pak na Ing. J. Pierzynu a prohlásila, že je hrdá na to, že spolu tento projekt zrealizovali a udrželi tím jednu ze společných tradic. V závěru svého vystoupení poděkovala současnému vedení města za zdárně dokončenou stavbu radnice a popřála mnoho pracovních úspěchů a mnoho spokojených občanů našeho města. To už se o slovo přihlásili polští hosté (Ing.J. Pierzyna a A. Grygerek), aby nám poblahopřáli ke stavbě radnice a srdečně se radowali z našeho úspěchu – získání dotace na tuto stavbu. Určitě si uvědomili, tak jako my všichni ostatní, že bez této dotace bychom radnici stavět nemohli. Takže ještě jednou - ať je náš občan vždy spokojený, ať v klidu mohou pracovat zástupci samosprávy a ať občané v hojné míře

využívají prostory radnice i náměstíčko před ní.


www.infotur.olza.pl

JA-PE. Partnerská spolupráce obcí Jasienica a Petřvald/JA-PE 2” (reg.č.:PL.3.22/2.2.00/08.00704) je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013